เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทาง      10 – 14 กุมภาพันธ์ 2556

  วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด

  20.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ ประตูทางเข้าหมายเลข 2เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

  23.45 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 670

   

  วันที่สอง        ฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ซัปโปโร – สวนโอโดริ (Snow Festival)

  08.00 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

                     นำท่านเที่ยวตัวเมืองซัปโปโร  ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม และ นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า Former Government office building ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกับสมัยก่อนเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด

  กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังจากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริ (Odori Park) Snow Festival 2014 มหกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วงฤดูหนาวแห่งเกาะฮอกไกโด 1 ปี มีครั้งเดียว ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ จัดขึ้นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 61 เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1950 เริ่มจาก เด็กนักเรียนมัธยมนำหิมะมาปั้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ ภายในสวนโอโดริ จำนวน 6 ตัว จนได้รับความสนใจจากชาวเมือง จากนั้นก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นเทศกาลประจำจังหวัด ประจำเมือง และประจำประเทศ จัดขึ้นทุกปี กระทั่งถึงปัจจุบัน ณ ช่วงเวลางานท่านจะได้ชื่นชมผลงานประติมากรรมชิ้นใหญ่ ปั้น-แกะสลักหิมะกันและตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตระการตาของบรรดาศิลปินชั้นเซียน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแกะสลักหิมะโดยแต่ละประเทศจะส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมประกวด ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมช่างแกะสลักหิมะของไทยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาแล้ว ณ โอโดริปาร์ค สถานที่จัดแสดงซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกว่า 2,000,000 คน โดยเฉพาะช่วงค่ำมีการ ประดับประดาไฟหลากสีสันดูตระการตายิ่งนัก ซึ่งท่านไม่สามารถปฏิเสธความงามมหัศจรรย์แสนอลังการนี้ได้  อิสระให้ท่านเดินเลือกมุมที่ชอบเพื่อบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์บาร์บีคิว ณ โรงเบียร์ (บริการท่านด้วยเมนูเนื้อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์) 

   หลังอาหารนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางนำท่านชมแสงไฟที่ถูกประดับประดาด้วยแสงไฟสีสันสดใสเทศกาลไฟ  Sapporo White Illumination เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 1981 จากหลอดไฟเพียง 1000 ดวง ปัจจุบันนี้กลายเป็นกิจกรรมระดับประเทศ 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ASPEN SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สาม        ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –

                          ช้อปปิ้งเรร่า เอ้าเลท - คิโรโระ สกี รีสอร์ท

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลต CHOCOLATE FACTORY) แหล่งผลิต ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น มีอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงาน นักท่องเที่ยวสามารถชม กระบวนการผลิตช็อกโกแลต พร้อมทั้งเลือกชิมหรือทดลองทำด้วยฝีมือของตัวเอง และเลือกซื้อเป็นของฝาก ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ SHIROI KOIBITO 

  กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นใน สมัยก่อน ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) สร้างขึ้นในปี 1910 มีอายุเกือบร้อยปี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมกล่องดนตรีที่ถูกสะสมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน หลายรูปแบบหลายวัสดุ อุปกรณ์ที่หาชมได้ยาก

  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าเลท ให้ท่านได้อิสระ ช็อปปิ้งสินค้าชั้นนำและแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย แบรนด์หรูจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด เลือก ซื้อกระเป๋าไฮโซ, เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น ฯลฯ  

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KIRORO SKI RESORT HOTEL  

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  ได้อิ่มอร่อยไม่อั้นกับ อาหารนานาชาติ” มากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ปลาแซลมอลรมควัน, สเต็กปลา-หมู, ซูชิ, ข้าวปั้นหน้าต่างๆ, พาสต้า, พิซซ่า, สลัดบาร์, ซุปหลากหลายชนิด   “

   

  วันที่สี่            คิโรโระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้า ภูเขาโชวะ – โทยะ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ” สถานที่ตากอากาศที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงของเกาะ

  กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า  Usuzan Ropeway (6นาที) สู่ยอดเขาโชวะ หรือ โชวะชินซัง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1946   (สมัยโชวะ) ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20 - 50 ปี ดังนั้นจึงทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงภุมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี 2000 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า    

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

                           ** หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย   

  วันที่ห้า                        สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  07.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

  10.45 น.      ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671

  16.45 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ****************************************

  อัตราค่าบริการ

  BIG..WINTER SNOW FESTIVEL 5D / 3N  (TG)

   

  กำหนดการเดินทาง                   10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

   

  ราคาต่อท่าน

  รวมตั๋วเครื่องบิน

  ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

  53,900 บาท

  31,900 บาท

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

  50,900 บาท

  31,900 บาท

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 

  52,900 บาท

  31,900 บาท

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 

  42,900 บาท

  23,900 บาท

  พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  8,500  บาท

  ***      อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  29 พ.ย.56**

  ***      ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

  ***       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

   

  อัตรานี้รวม 

  * ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ     * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

  * ค่าอาหารตามรายการ                     * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

  * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

   

  อัตรานี้ไม่รวม 

  * ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

  * ค่าทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด         

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  * * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

  ***ไม่แถมกระเป๋าล้อลาก

  การชำระเงินและการยกเลิก  บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010