เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทาง           07 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 

  วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

  15.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

  18.30 น.      เดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 979

  22.00 น.        ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการต่อเครื่องไปยังสนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่น

  23.55 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสารการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 638

   

  วันที่สอง          นาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบซูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน – หมู่บ้านจำลองเอโดะ วันเดอร์แลนด์

  07.40 น.+1  ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)

                          นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลกที่งดงามของญี่ปุ่น เมืองนี้เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความงามทางธรรมชาติกับประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างกลมกลืน ที่เมืองนิคโก้นั้นเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่วิจิตรงดงามตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้

  นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่า อิเอะยาสึ ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยัง มีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ 1999

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ เป็นทะเลสาบที่อยู่ในจังหวัดนิคโก ทางตอนเหนือของโตเกียว ทะเลสาบตั้งอยู่ตีนเขาของภูเขาไฟ Nantai ตัวทะเลสาบเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำพุร้อน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ำตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากรอบทะเลสาบรายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ ของใบไม้หลากสี

  นำท่านชมความงาม “น้ำตกเคง่อน” น้ำตกที่มีความสูงร่วม 100 เมตร เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการลงลิฟต์โดยสารสู่เบื้องล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ” (Edo Wonderland) อยู่ไม่ไกลจากนิกโก้ที่ได้รับให้เป็นมรดกโลก เดินทางสะดวก อยู่ห่างโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน เ่ช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า แต่งตัวย้อนยุคในชุึดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุดเกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ เป็นต้น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม   

              ***     เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

  วันที่สาม          คินุกาว่า -  วนอุทยานแห่งชาติชาติฮาโกเน่ -  ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ (กระเช้า) – 

                        โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม  แล้วนำท่านขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ (โดยกระเช้า) เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี   

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้าIntimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginoriเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

                            นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIRAGON NO FUJI NO YAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม  (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น) 

              ***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไป                  กับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง   ***

   

  วันที่สี่              ฟูจิ ชั้น5 – ลานสกี ฟูจิเท็น -  โตเกียว –- วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และนมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบนและถ่ายรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม

                     นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

                     *ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี)

  แล้วนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  บ่าย              นำท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  เข้าสู่ที่พัก  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า            อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน

                          (อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม) – 

                          สนามบินฮาเนดะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  ** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **

  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

  **         สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี จ่ายเพิ่มท่านละ 6,200 เยน/ท่าน ไม่รวมค่าพาหนะ 

   

  ***     รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)20.00 น.   ได้เวลานัดหมาย ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

  วันที่เจ็ด           อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน - กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

  00.30 น.        เดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ SQ 633

  07.00 น.                    เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 

  09.40 น.        เดินทางกลับสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 972

  11.05 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  หมายเหตุ          รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  BIG…SAWASDEE NIKKO (Tokyo – Nikko - Fuji) BY SQ

  6 Days/ 3 Nights

   

  กำหนดการเดินทาง           07 - 12 กุมภาพันธ์ 2557

   

  ราคาต่อท่าน

  รวมตั๋วเครื่องบิน

  ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

  48,900 บาท

  21,900 บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

  48,900 บาท

  21,900 บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)

  48,900 บาท

  21,900 บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

  36,900 บาท

  17,900 บาท 

  พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่มท่านละ)

  8,500 บาท

  ***      อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  13 ธ.ค.56**

  ***      ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

  ***       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  * ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ     * ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น       

  * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ     * ค่าอาหารตามรายการ                    

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง      * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  * แจกกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ

  อัตรานี้ไม่รวม

  * ค่าทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด         

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  * * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010