เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทาง        31 มกราคม -05 กุมภาพันธ์ 2557 

                                  14 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 

  1/ วันแรกของการเดินทาง                กรุงเทพฯ – โอซาก้า

  20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

  23.30 น.        เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 622

                                                                                                                        

  2/ วันที่สองของการเดินทาง             โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – คินคาคุจิ                              นาโกย่า

  07.00 น.+1(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)   เดินทางถึง นครโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) (ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน)   ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า   ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ        

                          นำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต 

  เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                 จากนั้นนำท่านชม ศาลาทอง คินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

                                      นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  3วันที่สามของการเดินทาง     รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามาน – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด  ในทะเลสาบอาชิ   

                                                  ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ – ลานสกีฟูจิเทน

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” (1สถานี) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่านเดินทางสูผ่าน ทะเลสาบฮามานา เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ 

  เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                 แล้วนำท่าน ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และมีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ซึ่งเกิดจากลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่าน ท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ  

                          นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

                     *ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก   FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม  (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น) 

              ***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

   

   

  4วันที่สี่ของการเดินทาง      ชิมสตรอเบอร์รี่ - โอชิโนะฮักไค  โตเกียว – วัดอาซากุซะ – 

                                               ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

                     ท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซึ่งได้บรรยากาศของการชิมสตรอเบอร์รี่รสชาติ แท้ๆของญี่ปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ด     ผลสตรอเบอร์รี่ทานได้ อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล)   นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว นำท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

  **อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **

  เข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

   

   

  5วันที่ห้าของการเดินทาง                อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน

                          (อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  ** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **

  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

  ***     รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

  **         สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ราคาท่านละ  6,200 เยน 

  (ไม่รวมค่าพาหนะ) **

   

  เข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

   

   

   

   

   

   

   

  6/ วันที่หกของการเดินทาง               วัดนาริตะซัง – ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงาม หลังจากนั้น

  นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ชิซุย พรีเมียม เอ้าเลท แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดชิบะ ใกล้กับสนามบินนาริตะเพียง 10 นาที และสะดวกสบายต่อการเดินทางสู่เมืองโตเกียว เป็นแหล่งที่รวบรวมแบรนด์ชื่อดังของญี่ปุ่น และระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 120 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้าIntimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginoriเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งมีบริการร้านอาหารสุดหรู หรือคอฟฟี่ช้อปชื่อดังอย่าง Starbucks ถือเป็นประสบการณ์เอาใจคนช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัส

  **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **

                     จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงนาริตะ

  16.55 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677

  21.25 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   

  หมายเหตุ          รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010